1893 - Edward Munch - Krzyk - olej, tempera i pastel na kartonie 91 x 73.5 cm - Nasjonalgalleriet, Oslo, Norwegia

edwardmunchkrzykolejtemperaipastelnakartonie91x735cmnasjonalgallerietoslonorwegia.jpg