1899 - Edward Munch - Samotni - drzeworyt 394 x 552 mm - Muzeum Muncha, Oslo, Norwegia

edwardmunchsamotnidrzeworyt394x552mmmuzeummunchaoslonorwegia.jpg